Chi tiết

Thông báo sinh viên thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2022-2023

Nhà trường đã gửi Thông báo số 2169/TB-ĐHLĐXH ngày 18/10/2022 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2022-2023. 

Nhà trường tổ chức khảo sát chia làm 2 đợt như sau:

  1. Đợt 1: Thời gian khảo sát từ ngày 22/10/2022 đến ngày 05/11/2022.

Đối tượng khảo sát: 

+ D15, D16, D17 

+ D18 (áp dụng với các học phần Nhập môn CNTT, Tin học cơ bản 1, Tin học cơ sở)

  1. Đợt 2: Thời gian khảo sát từ ngày 24/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

Đối tượng khảo sát: D18

Đề nghị sinh viên tham gia trả lời khảo sát đầy đủ các học phần được học trong học kỳ theo đúng thời gian quy định trên./. 

 

Công văn chi tiết xem tại đây.

Các thông báo khác
123.aspx (04/22/2024 11:06:19)
KIểm tra lịch thi (04/15/2024 16:46:11)
LỊCH THI CĐR TIẾNG ANH THÁNG 7 (06/27/2023 16:53:16)
ĐĂNG KÝ THI BÙ, THI LẠI (04/07/2023 17:17:44)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (03/13/2023 09:32:33)
THÔNG TIN: THI BẰNG XE MÁY (02/06/2023 08:01:24)