Chi tiết

Thông báo danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 sinh viên đại học khóa 15

Chi tiết xem trong file gửi kèm.

Nhà trường gửi dự kiến học bổng khuyến khích học tập sinh viên đại học khóa 15 học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Nhà trường yêu cầu  các lớp đại học khóa 15, nếu có thắc mắc phản ánh về phòng Công tác sinh viên tầng 1 nhà G, trong giờ hành chính để được giải đáp.

Thời gian thắc mắc từ ngày 19/06/2023 đến hết ngày 23/06/2023. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.

 

 

Các thông báo khác