Chi tiết

Danh sách các lớp học phần bị hủy HK2_2023.2024

Ghi chú: 

Thời gian đăng ký bổ sung đối với các lóp bị hủy: Từ 21h00 ngày 13/11/2023 đến 20h00 ngày 14/11/2023

Các thông báo khác