Chi tiết

P.CTSV thông báo về đăng ký làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Phòng Công tác sinh viên đề nghị CVHT, lớp trưởng các lớp thông báo đến sinh viên trong lớp và lập danh sách đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chíp gửi về Phòng Công tác sinh viên, tầng 1 – Nhà G trước 17h00, ngày 24/8/2022 (thứ 4).

Xem nội dung thông báo tại đây

Các thông báo khác