THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 2Học kỳ 3Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học - D16 trở về trước14Khoa Bảo hiểmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công tác xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nguồn nhân lựcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
15Khoa Bảo hiểmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công tác xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nguồn nhân lựcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
16Khoa Bảo hiểmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công tác xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nguồn nhân lựcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học - Từ D1717Khoa Bảo hiểmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công tác xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nguồn nhân lựcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
18Khoa Bảo hiểmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công tác xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngoại ngữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nguồn nhân lựcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
19Khoa Bảo hiểmĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công nghệ Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Công tác xã hộiĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Ngoại ngữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản lý nguồn nhân lựcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Khoa Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!